Mastedatabasen
Data fra databasen

Dataene i Mastedatabasen kan overordnet tilgås på to forskellige måder:

Begge måder tilgår Mastedatabasens oplysninger som en REST-baseret webservice, hvor alle søgeparametre skal angives på én gang som tilføjelser til den basale URL. GIS-software kan derfor ikke kommunikere direkte med mastedatabasen, men man kan downloade data som XML-datasæt. Det vil sige, at data kan hentes af en applikation ved angivelse af en forespørgselsstreng.

Informationer til brug i GIS-værktøjer (WFS, WMS og KML)

Det er muligt at overføre mastedatabasens oplysninger (dog undtagen koordinater vedrørende planlagte mastepositioner) ved følgende links:

Mastedatabasen er ikke som sådan en WFS-service. Det betyder, at GIS-software ikke kan kommunikere direkte med den. Mastedatabasen fungerer som en REST-baseret web-service, som leverer data i WFS-format. Det vil sige, at data kan hentes af en applikation ved angivelse af en forespørgselsstreng, som i eksemplet nedenfor.

http://mastedatabasen.dk/viskort/map.ashx?
service=wfs&request=GetFeature&version=1.1.1
&typeName=mastedatabasen:MasteIBrug
&propertyName=Unik_Station_navn,Idriftsaettelsesdato,Postnr,By,TjenesteArtID,TeknologiID,
Objekt_type,Radius_i_meter,UTM_E,UTM_N,Geografisk_placering,Vejnavn,Husnummer,Vejkode,
TjenesteArt_navn,Teknologi_navnKommunekode
&BBOX=441500%2c6049700%2c893400%2c6402330,EPSG:25832


Bemærk at det kun er muligt at hente 500 records ad gangen med WFS.

Databeskrivelse

Parameter Værdier Kommentar
service wfs Fast værdi
request GetFeature Fast værdi
version 1.1.1 Fast værdi
typeName mastedatabasen:
MasteIBrug
Fast værdi
propertyName Unik_Station_navn,
Idriftsaettelsesdato,
Postnr,
By,
TjenesteArtID,
TeknologiID,
Objekt_type,
Radius_i_meter,
UTM_E,
UTM_N,
Geografisk_placering,
Vejnavn,
Husnummer,
Vejkode,
TjenesteArt_navn,
Teknologi_navn,
Kommunekode
Kommasepareret liste
over felter,
som skal leveres.
BBOX [easting,nederste venstre hjørne],
[Northing, nederste venstre hjørne],
[easting, øverste højre hjørne],
[northing øverste højre hjørne],
EPSG:25832
Angivelse af leveret geografisk område, for eksempel:
441500,
6049700,
893400,
6402330,
EPSG:25832
giver hele Danmark. EPSG er projektionskoden

Energistyrelsen har i juni 2011 ændret i opsætningen af WFS-data, så formatet nu viser vejnavn og husnummer i hvert sit felt, i stedet for som en enkelt linje. Desuden er der tilføjet vejkoder og kommunekoder.

Web-API fx til brug for andre hjemmesiders kortløsninger (JSON, JSONP, XML og KML)

Der er også udviklet et web-API, for at gøre det lettere for borgere og virksomheder uden den store GIS-viden at anvende mastedata i deres egne it-løsninger.

URI Method Repræsentation Beskrivelse
antenner?postnr={postnr}&kommunekode={kommunekode}&tjenesteart={tjenesteart}&teknologi={teknologi}&maxantal={maxantal} GET XML, KML og JSON Modtag liste over master, som opfylder søgekriteriet. max antal angiver det maksimale antal master, der ønskes returneret. Hvis maxantal ikke er angivet, returneres der som default 10.
antenner/{bredde},{længde},{radius}?tjenesteart={tjenesteart}&teknologi={teknologi}
eller
antenner/{øst},{nord},{radius}?tjenesteart={tjenesteart}&teknologi={teknologi}
GET XML, KML og JSON Modtag liste over master, som ligger indenfor cirkelen med centrum i WGS84 koordinatet ({bredde},{længde}) eller EUREF89/ETRS89 koordinater (øst, nord) i UTM32 projektion og med radius {radius} angivet i meter, der samtidig opfylder søgekriteriet.
antenner/{svbredde},{svlængde};{nøbredde},{nølængde}?tjenesteart={tjenesteart}&teknologi={teknologi}
eller
antenner/{svøst},{svnord};{nøøst},{nønord}?tjenesteart={tjenesteart}&teknologi={teknologi}
GET XML, KML og JSON Modtag liste over master, hvis placering ligger i rektanglet angivet sydvestlige koordinat og en nordøstlig koordinat. Koordinater angivet i WGS84/geografisk eller EUREF89/ETRS89 koordinater (øst, nord) i UTM32 projektion, der samtidig opfylder søgekriteriet. Punktum som decimalpunkt.
antenner/{bredde},{længde}?tjenesteart={tjenesteart}&teknologi={teknologi}
eller
antenner/{øst},{nord}?tjenesteart={tjenesteart}&teknologi={teknologi}
GET XML, KML og JSON Modtag masten, som er placeret tættest på WGS84/geografisk koordinatet (bredde, længde) eller EUREF89/ETRS89 koordinater (øst, nord) i UTM32 projektion, der samtidig opfylder søgekriteriet.
antenner/tjenester GET XML og JSON Modtag liste over mulige tjenestearter (fx mobiltelefoni).
antenner/teknologier GET XML og JSON Modtag liste over mulige teknologier (fx LTE eller GSM).

Web-API eksempler

Mobiltelefonimaster i postnummer 6900, som anvender UMTS (max 15 master returneres):
XML: http://mastedatabasen.dk/Master/antenner.xml?postnr=6900&tjeneste=2&teknologi=7&maxantal=15
JSON: http://mastedatabasen.dk/Master/antenner.json?postnr=6900&tjeneste=2&teknologi=7&maxantal=15
KML: http://mastedatabasen.dk/Master/antenner.kml?postnr=6900&tjeneste=2&teknologi=7&maxantal=15

Liste over tjenestearter i XML
http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/tjenester.xml

Liste over teknologier i JSON
http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/teknologier.json

Rektangel angivet af det sydøstlige (55.785336902096731,12.451068626837296) og nordvestlige (55.799996434616077,12.480252889415027) koordinat angivet i WGS84 og XML-dataformat:
http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/55.69406,12.5582;55.71019,12.5892.xml

Hvilken mast ligger nærmest på WGS84 koordinatet (55.700677,12.59074)? I JSON-dataformat
http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/55.700677,12.59074.json

Hvilke master ligger i cirklen med WGS84 koordinatet (55.701918,12.486651) som centrum og radius på 500 meter?
http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/55.6825,12.5867,500.xml og som JSON http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/55.6825,12.5867,500.json

JSONP

For at kunne benytte JSONP til kald via JavaScript tilføjes navnet på den funktion (ex MinJSfunktion), der wrapper svaret, til URIen:
http://mastedatabasen.dk/Master/antenner.json?postnr=6900&tjeneste=2&teknologi=7&maxantal=2&callback=MinJSfunktion
http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/55.6825,12.5867,500.json?callback=MinJSfunktion

HTTPS

Servicen understøtter både HTTP og HTTPS kald. Ex: https://mastedatabasen.dk/Master/antenner.json?postnr=6900&tjeneste=2&teknologi=7&maxantal=2

Databeskrivelse

Kaldene ovenfor returnerer den samling af master, som opfylder søgebetingelserne i URIen. For hver mast er der følgende data:
Feltnavn Evt. underfeltnavn Beskrivelse
vejnavn kode Identifikation af det vejnavn som masten er knyttet til. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
vejnavn navn Identifikation af det vejnavn som masten er knyttet til. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
vejnavn kode Vejens navn som det er fastsat og registreret af kommunen. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”.
husnr Husnummeret består af et tal 1-999 evt. suppleret af et stort bogstav A..Z, og fastsættes i stigende orden, normalt med lige og ulige numre på hver side af vejen. Eksempel: "11", "12A", "187B".
postnummer nr Unik identifikation af det postnummer som masten er beliggende i. Postnumre fastsættes af Post Danmark. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: ”2400” for ”København NV”.
postnummer navn Det navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
kommune kode Unik identifikation af den kommune som masten er placeret i. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: 0101 for Københavns Kommune.
idriftsaettelsesdato Dato og tid for mastens idriftsættelse. Format: YYYY-MM-DD. Feltet er tomt, hvis forventet_idriftsaettelsesdato er sat.
forventet_idriftsaettelsesdato Dato og tid for mastens forventede idriftsættelse (denne dato kan godt ligge før end dags dato). Format: YYYY-MM-DD. Feltet er tomt, hvis idriftsaettelsesdato er sat.
etrs89koordinat oest Østlige koordinat til det punkt der repræsenterer mastens beliggenhed. Angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89.
etrs89koordinat nord Nordlige koordinat til mastens, angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89.
wgs84koordinat bredde Breddegraden til mastens koordinat. Angivet i koordinatsystemet WGS84/geografisk.
wgs84koordinat laengde Lændegraden til mastens koordinat. Angivet i koordinatsystemet WGS84/geografisk.
tjenesteart id Identifikation af den tjenesteart som masten anvender. Se liste på http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/tjenester.xml
tjenesteart navn Navn på den tjenesteart som masten anvender. Se liste på http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/tjenester.xml
teknologi id Identifikation af den teknologi som masten anvender. Se liste på http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/teknologier.xml
teknologi navn Navn på den teknologi som masten anvender. Se liste på http://mastedatabasen.dk/Master/antenner/teknologier.xml
unik_station_navn Unikt navn for masten.
radius_i_meter -
frekvensbaand Angivelse af det frekvensbånd i MHz som masten benytter (fx 800 eller 2100).